Dalskolans framtid - kan komma fortsätta i nya lokaler

Till barn- och utbildningsnämndens sammanträde nästa vecka har nämndens förvaltning föreslagit att stoppa Dalskolans intagning av elever till årskurs 7, höstterminen 2016. Något som har fått Socialdemokraterna att basunera ut att skolan ska läggas ned. Men den politiska majoriteten säger nu att intaget ska fortsätta och man vill utreda om verksamheten skulle kunna flytta till andra lokaler. – Vi ska undersöka om skolan kan flytta till nya lokaler på gymnasiet i stället, säger skolkommunalrådet Anki Svensson (M).

Av Robert Skölin
Publicerat 2015-12-11

Att intagningen till Dalskolan skulle stoppas beror på den skeva fördelningen av antalet elever i förhållande till lokalresurserna i Tyresös tre kommundelar. I de centrala delarna finns ett överskott av platser, medan exempelvis Trollbäcken har ett underskott. Lokalplaneringen är något som kommunen tittat på en längre tid nu. Förutom att möta platsbehovet handlar det om att säkerställa ett effektivt utnyttjande vilket bland annat är en förutsättning för mindre barngrupper och klasstorlekar. Först lät man konsultföretaget Sweco göra ett grovt upplägg för hur det skulle gå till och därefter har kommunens barn- och utbildningsförvaltning fått jobba vidare med ett förslag på en långsiktig lokalresursplan.

Förvaltningens arbete drog i gång i januari i år. Då tillsattes också en referensgrupp bestående av representanter från samtliga partier för att politikerna löpande skulle kunna få information om arbetet med planen. Tidigt i höstas riktades blickarna mot Dalskolan och en utredning avseende skolans framtid initierades. I samband med detta erbjöds Socialdemokraterna som en del av presidiet att medverka i ett fördjupat samarbete tillsammans med den politiska majoriteten och kommunens tjänstemän. Detta tackade dock det stora oppositionspartiet nej till, berättar skolkommunalrådet Anki Svensson (M).

- Jag beklagar att Socialdemokraterna tackade nej till att jobba med en långsiktig lokalresursplan, det är ett stort och viktigt arbete som vi skulle kunna ha en bred samsyn kring, säger Anki Svensson (M) skolkommunalråd.

Drog i gång kampanj
Men Socialdemokraterna tackade inte bara nej till samarbete, man satte också igång en kampanj i Krusboda-området med budskapet att Dalskolan är nedläggningshotad - trots att det inte ens lagts fram något färdigt förslag om det. Det enda som funnits är ett förslag om att stoppa intaget i väntan på vidare beslut. Men nu ska alltså intaget fortsätta och risken är att man skrämt upp människor helt i onödan.

Positionsförflyttningen beror på den stora befolkningsökningen, vilket gör att behovet av platser både i förskola och grundskola ökar. Och det är framför allt i Tyresös centrala delar där Dalskolan ligger som det kommer att förtätas. I den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum kommer cirka 1000 bostäder byggas och lika många planeras när Wättingestråket utvecklas, bara för att nämna två exempel. Det platsöverskott som i dag råder kan snabbt vända och då behövs skolan.

- Det finns en osäkerhet om vi kommer kunna möta framtidens behov av grundskoleplatser i Tyresös centrala del om vi avvecklar en skola. Vi vill därför utreda frågan vidare. Bland annat vill vi undersöka om Dalskolan skulle kunna flytta till gymnasieskolans delvis tomma lokaler, säger Svensson och avslutar;

- Jag kan bara beklaga att Socialdemokraterna gick ut med uppgifterna innan något var klart. Givetvis skapar det en oro bland skolans medarbetare och inte minst hos elever och föräldrar.Publicerat 2015-12-11
Uppdaterat 2016-01-17

FOTO: MIKAEL ONEGÅRD83 miljoner extra till välfärden i Tyresö med Moderaterna

Tyresös statsbidrag för att stärka välfärden blir avsevärt större med Moderaterna än med sittande regering. Partiet dubblerar nu vad man tidigare lovat. – Vi för en ansvarsfull politik som sätter jobb och välfärd före bidrag, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Barn, elever och föräldrar fortsatt nöjda

Barn och elever trivs generellt bra och föräldrarna är nöjda. Det visar resultaten av den årligen återkommande brukarenkäten som elever och föräldrar deltar i omfattande förskola, grundskola och fritidshem.

14 besöker oss just nu