Kommunen ökar insatserna för ett tryggare Tyresö

Tyresö kommun stärker trygghetsarbetet med såväl egna åtgärder som att till exempel sätta press på polisen för ökad närvaro och synlighet. Det senare har man också blivit lovade, åtminstone under en period. – Det är bra men vi ger oss inte förrän det är permanentat. Det har Tyresös skattebetalare rätt att kräva, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-08-15

Många betraktar nog Tyresö som en lugn och trygg kommun, och det säger också statistiken. Över tid har brottsligheten minskat, trots att befolkningen stadigt ökat. Tyresö står sig dessutom väl i jämförelse med andra kommuner i länet. Att utvecklingen gått åt rätt håll beror mycket på ett intimt och utvecklat samarbete mellan olika aktörer såsom kommun, polis, föreningsliv och det lokala näringslivet, menar Fredrik Saweståhl (M). Men det senaste året har ett antal händelser inträffat som kommunledningen ser mycket allvarligt på, varför man nu avser stärka och öka tempot i trygghetsarbetet.

– Trygghetsarbetet har länge varit prioriterat och nu förstärks det ytterligare. Bland annat handlar det om åtgärder i utemiljön för att det ska bli tryggare att ta sig fram med cykel och till fots och intensifierat arbete mot klotter och skadegörelse, säger han.

Ökad närvaro och synlighet från polisen – efter press från kommunen
En viktig faktor för att öka tryggheten är ökad polisiär närvaro. Fredrik Saweståhl, som var oerhört kritisk när närpolisstationen tvingades stänga och upprepade gånger krävt den tillbaka, är inte nöjd med dagens situation som han kallar ”bara för dåligt”. Efter att kommunen satt ytterligare press på polisen i frågan har man fått löfte om att lagens långa arm nu ska bli synligare på gator och torg.

– Vi har fått löfte om ökad närvaro och synlighet under en period men vi kommer inte ge oss förrän polisen ökar sitt fokus på Tyresö permanent. Inte minst gäller det på de mest utsatta platserna enligt de medborgarlöften som polisen och kommunen antagit. Detta har Tyresös skattebetalare rätt att kräva. Just nu är det bara för dåligt. Som samhälle måste vi återta makten från den svans av individer som bråkar och stökar och skapar otrygghet.

”Kameraövervakning prövas löpande”
– Vi har också sagt till kommunens eget vaktbolag om att även de måste öka sin synlighet och närvaro, och i höst när en ny upphandling om vaktbolag görs kommer detta krav att skärpas ytterligare. Nytt är också att vi är beredda att löpande pröva användandet av kameraövervakning både av ytterligare fastigheter och av platser som upplevs som mindre trygga. Detta som ännu ett led i att skapa trygghet och att motverka skadegörelse och annan brottslighet. I Tyresö ska alla kunna känna sig trygga, fortsätter Saweståhl.

Initiativen i korthet:

– Kommunen har tagit kontakt med det egna vaktbolaget för att de ska öka sin närvaro och patrullering i Tyresö från nu och in under hösten.

– Kommunen kommer i den nya upphandlingen av väktare som görs i höst att tydligt kräva en större och mer synlig närvaro i Tyresö där väktare patrullerar och syns mer i förebyggande syfte i hela kommunen. Att de ska etablera lokala kontakter och bedriva ett förebyggande arbete och bygga upp en ömsesidig respekt mellan unga och vuxna.

– Kommunen har legat på polisen som lovat se till att det rör sig lite fler bilar och poliser i Tyresö under en period i förebyggande syfte. Från kommunens sida ser man det som ett steg i rätt riktning men kommer fortsätta ligga på polisen för en större permanent närvaro och bättre synlighet i Tyresö.

– Kommunen och polisen har avgett en rad medborgarlöften om att öka trygghet utifrån Tyresöbornas behov. Dessa medborgarlöften har särskilt fokus på de platser som Tyresöborna pekat ut som mindre trygga i den trygghetsundersökning som genomförts inför framtagandet av löftena – Alléplan, Granängsringens torg och bussterminalen i Tyresö Centrum.

– En inventering av utemiljön för att tryggare kunna ta sig fram till fots och med cykel har initierats. Det är av stor vikt att löpnade arbeta med fysiska trygghetsskapande åtgärder samt att inarbeta trygghetsaspekter i vår stadsplanering.

– En överenskommelse har slutits om att bekämpa klotter och skadegörelse mellan kommunen och andra viktiga aktörer på området. (Handslag för ett vackrare Tyresö)

– Som ett ytterligare led i att skapa trygghet och att motverka skadegörelse och annan brottslighet är vi beredda att löpande pröva användandet av kameraövervakning både av ytterligare fastigheter och av platser som upplevs som mindre trygga.Publicerat 2017-08-15
Uppdaterat 2017-10-26

FOTO: Tyresö kommun
Fredrik Saweståhl (M) tillsammans med Therese Löthman, kommunpolis i Tyresö.Nytt narkotikatillslag i Tyresö

I fredags i förra veckan gjorde polisen en ny raid mot droghandeln i Tyresö – och det med framgång. "En större mängd narkotika togs i beslag, både cannabis och kokain", skriver polisen på Facebook.

14 besöker oss just nu