Nu ska flaskhalsarna längs Bollmoravägen bort

Bollmoravägen, sträckan Njupkärrsvägen – Tyresövägen, ska byggas om för bättre framkomlighet.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-06-19

Tyresö växer. Bara i de centrala delarna pågår planering av cirka 4 000 bostäder och verksamheter som handel, förskola och service. Dessa utvecklingsprojekt påverkar framkomligheten för alla trafikslag i hela området, där det på sina håll redan i dag är trögt.

En sån väg är Bollmoravägen. På gårdagens möte i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet fattade politikerna beslut om ett nytt utvecklingsprogram för bättre framkomlighet för bil, buss och cyklister och fotgängare längs Bollmoravägen. Ett program som innebär ombyggnad av alla korsningar men också ny utformning av bussterminalen.

Först ut är korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen (vid brandstationen) som är en riktig flaskhals. Korsningen ska bli en cirkulationsplats utformad med busskörfält och hastighetssäkrade övergångställen. Mot Tyresö Centrum övergår trafikleden till stadsgata för en tydligare och mer välkomnande entré. Cirkulationen kommer innehålla hög grad av växtlighet för att bidra till Bollmoravägens grönstruktur.

Härmed förverkligar Alliansen ännu ett av sina vallöften.

– Korsningen är starkt trafikerad med köproblem under vissa tider. Görs ingenting i samband med att de nya bostäderna växer fram skulle läget försämras ytterligare. Nu föregår vi detta och skapar en trafiklösning som i stället ger ökad framkomlighet och trafiksäkerhet, för busstrafik, bilister, cyklister och fotgängare, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet med korsningen väntas starta andra halvan av 2019 och pågå i drygt två års tid.

Busstorg eller bussgata?
När det gäller bussterminalen i Tyresö Centrum finns två alternativ som Tyresö kommun kommer studera vidare tillsammans med Trafikverket. Det ena, som kommunen förespråkar, innebär att terminalen byggs om till en bussgata längs Bollmoravägen med flera olika hållplatslägen. Det skapar större ytor för vistelse, mötesplatser och cykelparkering. Utrymme frigörs också för en framtida utbyggnad av Tyresö Centrum.

Det andra alternativet är att dagens lösning behålls men att busstorget optimeras med olika åtgärder. Här ligger fokus väldigt mycket på gestaltning. Det handlar bland annat om att skapa transparanta fasader för att få bort den råa betongkänslan och installera ny belysning som åtgärdar den brist på ljusinsläpp som finns i dag.

– Vi får se var det landar. Det viktigaste är att vi gör kollektivtrafiken ännu mer attraktiv, tillgänglig, säker och trygg, säger Saweståhl.

Totalt uppgår investeringarna i ombyggnaden av Bollmoravägen och ny bussgata/busstorg till över 60 miljoner kronor.

Tyresövägen och Gudöbroleden
Andra stora trafiksatsningar i Tyresö är arbetet för ökad framkomlighet längs Tyresövägen där flaskhalsar byggs bort och vägen steg för steg kommer att breddas. Diskussioner förs också med Trafikverket om framkomlighetsåtgärder på Gudöbroleden genom Trollbäcken.Publicerat 2018-06-19
Uppdaterat 2018-06-19Kritik mot uteblivna trafiksatsningar i södra Stockholm

I går presenterade den rödgröna regeringen sitt förslag till infrastrukturplan. Totalt omfattar den 700 miljarder. I Stockholmsregionen märks utbyggd Roslagsbana, Spårväg Syd och fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Men den viktiga östliga förbindelsen som skulle ge Stockholm en efterlängtad ringled är struken och Tvärförbindelse Södertörn, den väg som anses helt nödvändig för att nya jättehamnen i Nynäshamn ska fungera och Nynäsvägen få den nödvändiga avlastningen som gör att den planerade tillväxten i Haninge, Huddinge och Tyresö kan fortsätta, är bara finansierad till 50 procent.

“Österleden” läggs på is – igen

Under måndagen meddelades att förhandlingarna om den så kallade Österleden, ett vägsnitt som är tänkt knyta ihop en ringled runt Stockholm innerstad, upphör. Orsaken är att Stockholms stad inte är intresserade.

Färre direktbussar till Tyresö får lokalpolitiker att ryta ifrån

Stockholms läns landsting planerar att minska turtätheten på busslinjerna 818C och 815C som trafikerar Östra Tyresö och Trollbäcken och Stockholms central under rusningstid. Något som får Tyresös politiker att se rött. – Det här är inte acceptabelt, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

12 besöker oss just nu