Skola och förskola prioriteras i Alliansens budget för 2019

Alliansen i Tyresö har lagt fram sin budget för 2019. Budgeten innehåller en tydlig prioritering av skola och förskola men är i övrigt ekonomiskt stram. – Det är en del i vårt långsiktiga arbete att förbättra ekonomin och höja resultatnivåerna, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-06-01

Budget och kommunplan för nästa år behandlades i kommunstyrelsen i tisdags och ska upp för beslut i kommunfullmäktige den 14 juni. Årets arbete har gått till på ett mer samordnat sätt än tidigare och i vissa delar har man också enats över blockgränserna, enligt Saweståhl. Det handlar bland annat om de ekonomiska målen, arbetsgivarperspektivet och kvalitetsutveckling med mål och indikatorer. Man är också överens om en ny kortare vision för Tyresö som döpts till "Tyresö – här trivs nya tankar".

– Alla partier var eniga om att vi den här gången skulle jobba på ett mer samordnat sätt. Vi har haft tvärpolitiska arbetsgrupper och flera gemensamma möten med alla partier under våren för att se till att alla ska ha tillgång till så mycket gemensam information som möjligt och för att sträva efter att skapa bred enighet om några olika delar. Det har vi åstadkommit och det känns bra.

Mål att öka överskottet
För 2019 budgeterar Alliansen ett överskott på två procent, något som genom prioriteringar och effektivt arbete ska öka till tre procent i slutet av nästa mandatperiod.

– Tyresö kommun växer och det behövs nya förskolor och skolor, nya äldreboenden, nya fritidsanläggningar och ny infrastruktur samtidigt som våra viktiga välfärdsverksamheter ska kunna utvecklas positivt och hålla en fortsatt god och hög kvalitet till glädje för oss alla som bor i Tyresö. För att klara detta behöver kommunens ekonomi stärkas över tid så att marginalerna blir större och våra möjligheter att satsa på ännu bättre verksamhet ökar, forsätter han.

Prioriterar kärnverksamhet
Det är alltså en stram budget, men det finns ändå utrymme för satsningar. Totalt uppgår dessa till 76 miljoner kronor. 45 miljoner kronor utgörs av politiska prioriteringar medan 31 miljoner kronor tillförs för att möta den växande befolkningen.

– Den viktigaste prioriteringen i budgeten är att förskola, grundskola och gymnasieverksamhet utöver kompensation för ökat antal elever får en uppräkning på två procent för en fortsatt bra verksamhet med hög kvalitet. Grundskolan får ytterligare två miljoner kronor att använda till extra satsningar på barn i behov av särskilt stöd, säger Mats Lindblom (L), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

– Andra viktiga nyheter i budgeten är byggandet av tre nya förskolor – en i Tyresö Strand, en i Tyresö Centrum och en i Trollbäcken liksom att det avsätts medel för att börja rusta upp några av kommunens äldre grundskolor, konstaterar Anna Lund, gruppledare för Kristdemokraterna.

Väglyft och fortsatt högt tempo i planläggning av Östa Tyresö
Centerns gruppledare Ulrica Riis-Pedersen berättar att Alliansen också vill göra en bredare satsning på att underhålla gator och vägar i kommunen. Medel för detta fördubblas från fem till tio miljoner kronor om året samtidigt som gång- och cykelsatsningarna ligger kvar på sex miljoner kronor om året. Hon understryker tillika vikten av hålle uppe tempot med planläggning av Östra Tyresö för att ge bättre boendemöjligheter, skydda naturmiljön och vattnet i Kalvfjärden och Erstaviken, förbättra trafiksituationen och kunna skapa förutsättningar för lokal service. 

– Arbetet med att utveckla Östra Tyresö med nya detaljplaner fortsätter och flera etapper slås samman för att snabbare komma fram och nå målet om att vara framme med planläggningen vid Trinntorp på Brevikshalvön och färdiga med planläggningen i Raksta och Bergholm 2022.

Vill fortsätta förbättra företagsklimatet
Alliansen vill även fortsätta jobba aktivt med näringslivsfrågorna. En ny strategi för näringslivsutveckling och entreprenörskap ska tas fram.

– Vi ska bygga vidare på Tyresö som en företagarkommun med bra service och bemötande. Ett starkt och växande lokalt näringsliv är en förutsättning för en framgångsrik arbetslinje, låg arbetslöshet, god integration och låga bidrag. Under 2019 startar så också arbetet med att se över Bollmora Företagsområde för att effektivare använda marken. Fler företag kan rymmas och företag ska kunna expandera. Miljön ska bli bättre och området kan också kompletteras med bostäder i utkanten, avslutar Fredrik Saweståhl (M).

Oförändrad skatt
Skattesatsen om 19,50 procent ligger fast i Alliansens förslag. Så även i Sverigedemokraternas budgetalternativ. Socialdemokraterna föreslår i likhet med tidigare år en skattehöjning om 15 öre. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har ännu inte inkommit med sina respektive budgetförslag.Publicerat 2018-06-01
Uppdaterat 2018-07-11

FOTO: ShutterstockSkölin lämnar som chefredaktör

Vi i Tyresös chefredaktör sedan mer än sex år tillbaka, 36-årige Robert Skölin, är på väg att lämna sin post. – Jag har lagt ner hela min själ i tidningen och det har inte varit ett lätt beslut. Men allt har sin tid och jag är övertygad om att Vi i Tyresö går en ljus framtid till mötes även utan mig, säger han.

Nu ska brotävlingen avgöras

Beslutet om att bygga en bro över Nyforsviken har varit en mycket infekterad politisk strid men går alltjämt vidare planenligt. Just nu hålls en arkitekttävling där du som Tyresöbo kan vara med och rösta fram den finaste skapelsen. Priset till vinnaren? Minst 350.000 kronor.

Här är smockan på alla bilister i Tyresö

Morgon och eftermiddag ringlar sig köerna långa på Tyresös största trafikinfarkt – Tyresövägen. Det tredje körfält som är i full färd att byggas är det många som längtar efter. Men nu kommer ett chockartat besked från den nya politiska ledningen: Du som är bilförare väntar i onödan.

M, C och KD: Stålbad för god ekonomi och återställd skatt

Partierna i Tyresö vill skära i central administration för att stabilisera kommunens ekonomi. Somliga mer än andra. M, C och KD vill kapa kostnaderna så mycket att man också kan finansiera en återställning av skatten. – Det är en fråga om prioriteringar, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M).

11 besöker oss just nu