Frihet att besluta

Under senare år har flera valfrihetsreformer gjorts i Tyresö. Detta för att var och en, även när orken tryter eller man inte klarar sig på egen hand, ska fortsätta vara en individ och kunna fatta egna beslut.

Andreas Jonsson (M)
Socialnämndens ordförande

De allra flesta av oss tar flera stora och avgörande beslut under vår livstid. Det kan handla om var vi ska bo, vad vi ska arbeta med och med vem vi vill leva. Dessa beslut formar det liv vi lever, de avgörs av vilka vi är och formar också vilka vi blir. Att fatta beslut om vår framtid ser vi som en självklarhet och en förutsättning för livskvalitet. Den friheten gör oss till individer som utifrån våra egna föreställningar och önskemål är med och formar samhället. Rätten till frihet gör oss till jämlikar.

För en del är våra gemensamma välfärdsresurser en förutsättning för att kunna ta beslut i vardagen och känna sig som jämlik med andra. Men bara om välfärden ger rum för individens föreställningar och önskningar. En allt för omhändertagande omsorg där individens föreställningar och önskningar överprövas av personals eller politikers föreställningar om den enskildes väl, begränsar inte bara den enskildes frihet utan också dess jag. En person blir en ”äldre” eller ”funktionsnedsatt”. Men lika lite som man känner sig inkluderad och rättvist definierad av uttrycken ”vit man” eller ”ensamstående mor” vill en människa som nyttjar äldreomsorgen reduceras till en ”brukare”.

Valfrihetsreformer är därför önskvärda och nödvändiga för att värna jaget, den enskildes identitet. ”Brukare” kan därmed vara personer och ”funktionsnedsatta” kan vara en del av samhället. I Tyresö har vi kommit en bit på vägen, här kan vi bland annat välja hemtjänst, vård- och omsorgsboende och daglig verksamhet. Men mer kan göras. Hårt definierade välfärdstjänster kan omprövas och alternativa tillvägagångssätt möjliggöras för den enskilde att välja. Kan vi hitta nya typer av boenden för äldre med behov av omvårdnad? Vad ger den nya tekniken för möjligheter? Genom att ta till oss synpunkter och önskemål och fråga oss "Varför inte?" kan vi skapa fler alternativ och därmed ge fler möjligheten att vara jag, precis som du och jag. Jämlikar.Publicerat 2015-08-13
Uppdaterat 2016-02-08


Som vanligt svartmålas Alliansen

Peter Freij (M) gör ett inlägg i debatten om planerna för välfärdsutbyggnad i Trollbäcken och delar med sig av sina reflektioner.

Tobé (M): Trygghetskrisen kräver en historisk satsning

Tomas Tobé, Tyresöbo och Moderaternas talesperson i rättsfrågor, skriver att Sverige befinner sig i en trygghetskris och att Moderaterna nu vill göra den största budgetsatsningen för ökad trygghet sedan 1990-talet. Bland annat vill man att det ska finnas 5.000 fler poliser år 2025.

LOU-upphandling inget angrepp mot kollektivavtal

Nej, den LOU-upphandling som planeras är inget angrepp mot det kollektivavtal som reglerar de anställda som verkar inom personlig assistans. Det skriver moderaten Peter Freij med anledning av om besparingar inom personlig assistans, något som diskuterats i flera medier den senaste tiden.

Snöröjning med sunt förnuft i Tyresö

Tyresös kommunstyrelseordförande Fredrik Saweståhl (M) bemöter inläggen i debatten om snöröjningen som en genusfråga och reder ut hur det faktiskt fungerar i Tyresö.

14 besöker oss just nu