Frihet att besluta

Under senare år har flera valfrihetsreformer gjorts i Tyresö. Detta för att var och en, även när orken tryter eller man inte klarar sig på egen hand, ska fortsätta vara en individ och kunna fatta egna beslut.

Andreas Jonsson (M)
Socialnämndens ordförande

De allra flesta av oss tar flera stora och avgörande beslut under vår livstid. Det kan handla om var vi ska bo, vad vi ska arbeta med och med vem vi vill leva. Dessa beslut formar det liv vi lever, de avgörs av vilka vi är och formar också vilka vi blir. Att fatta beslut om vår framtid ser vi som en självklarhet och en förutsättning för livskvalitet. Den friheten gör oss till individer som utifrån våra egna föreställningar och önskemål är med och formar samhället. Rätten till frihet gör oss till jämlikar.

För en del är våra gemensamma välfärdsresurser en förutsättning för att kunna ta beslut i vardagen och känna sig som jämlik med andra. Men bara om välfärden ger rum för individens föreställningar och önskningar. En allt för omhändertagande omsorg där individens föreställningar och önskningar överprövas av personals eller politikers föreställningar om den enskildes väl, begränsar inte bara den enskildes frihet utan också dess jag. En person blir en ”äldre” eller ”funktionsnedsatt”. Men lika lite som man känner sig inkluderad och rättvist definierad av uttrycken ”vit man” eller ”ensamstående mor” vill en människa som nyttjar äldreomsorgen reduceras till en ”brukare”.

Valfrihetsreformer är därför önskvärda och nödvändiga för att värna jaget, den enskildes identitet. ”Brukare” kan därmed vara personer och ”funktionsnedsatta” kan vara en del av samhället. I Tyresö har vi kommit en bit på vägen, här kan vi bland annat välja hemtjänst, vård- och omsorgsboende och daglig verksamhet. Men mer kan göras. Hårt definierade välfärdstjänster kan omprövas och alternativa tillvägagångssätt möjliggöras för den enskilde att välja. Kan vi hitta nya typer av boenden för äldre med behov av omvårdnad? Vad ger den nya tekniken för möjligheter? Genom att ta till oss synpunkter och önskemål och fråga oss "Varför inte?" kan vi skapa fler alternativ och därmed ge fler möjligheten att vara jag, precis som du och jag. Jämlikar.Publicerat 2015-08-13
Uppdaterat 2016-02-08


Som vanligt svartmålas Alliansen

Peter Freij (M) gör ett inlägg i debatten om planerna för välfärdsutbyggnad i Trollbäcken och delar med sig av sina reflektioner.

Fantastiska skolresultat - i år igen

Skolkommunalrådet Anki Svensson (M) berättar i ett öppet brev om de rekordhöga skolresultaten och passar samtidigt på att tacka alla som jobbar i skolan för deras insatser, liksom eleverna för deras flit.

Sverigedemokraternas enda idé – moduler, massor av moduler

När boendeplanen för Tyresös del i mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd skulle diskuteras och beslutas på kommunfullmäktige i förra veckan var moduler Sverigedemokraternas enda idé. Det har fått flera ledande moderater att reagera.

Om behovet av ännu en vårdcentral i Tyresö

Dick Bengtson (M) som även är engagerad på landstingsnivå berättar om situationen i primärvården för Tyresö och hur han och många Tyresöpolitiker gör sitt yttersta för att en ny husläkarmottagning ska etableras och kapaciteten höjas.

18 besöker oss just nu